رتبه کنکورم که اومده بود بابام اومد گفت چرا این انقدر بالاست؟ گفتم نگران نباشید حبابه، حبابش که بترکه میاد پایین . با کمربند افتاد دنبالم