زندگی مثل فکر کردن تو توالت میمونه!فکرهای قشنگی تو سرت داری
اما درواقع داری میرینی :|