زنگ زدم به بابام گفتم کی میرسید خونه؟
گفت اینقدری طول میکشه که تو بتونی کثافت کاریاتو جمع کنی ://