اعتراف میکنم بچه که بودم فکر میکردم سیاه پوستا وقتى عرق میکنن لباسشونم سیاه میشه
نخند!!!!!!!!!!!
بچه بودم(°-°)