اونقدری که شرکت کننده های مسابقات تلویزیون از مجری برنامه تقاضای کمک میکنن، گداهای سر چهارراه از آدم تقاضا کمک نمیکنن