تمام شکست ها ناشی از کمبود و ضعیف بودنه. اگه میخوای چیزی رو لعنت کنی.... ضعفت رو لعنت کن

کانکی
توکیو غول