عاغا امروز خواستم دلمو بزنم به دریا !
خوب که فکرشو کردم دیدم از اینجا
تا شمال خرجش زیاد میشه !!!!


هیچى دیگه دلمو زدم به حموم خیلیم
ارزون تر در اومد!خرجش شد یه مشت کف!