غیرت این نیست که کسی نگاش کنه صدات روبالا ببری
غیرت یعنی پاشی با قمه پنج پرش کنیبه آرامی مایع ظرفشویی را بر زبان می ریزد وبه ظرف ها می کشد