دیشب ماشین دربست گرفتم برم خونه وقتى پیاده شدم گفتم مرسى که به جاى شماره بهم امنیت دادى!

ولى نمیدونم چرا مرتیکه وحشى با قفل فرمون
زدتوپام گفت کرایت میشه 30 تومن
عاغا مگه دخترا همینو نمیگن بعد بدون
کرایه دادن پیاده میشن؟!