مرد باید مرد باشه
حرفاش و قولاش مردونه باشه
وگرنه سبیل رو که دخترام دارن