یه وقت زشت نباشه
معلما اینقد به ما بی اعتمادن که ازمون امتحان میگیرن؟????????