من باشم تو باشی یه ظرف پر از لواشک

دیگه مهم نیس تو باشی یا نباشی D: !!!