من بعد از تو
با این مسئله که دیگر کسی را
دوست نداشته باشم،کنار آمده ام!
تو اما بعد از من،
با این درد که دیگر کسی
مثل من دوستت ندارد،
چه میکنی؟؟!