من سرما زده را گرم در آغوش بگیر
به هوای بغلت بود که سرما خوردم