مورد داشتیم سر امتحان شهری با افسر ، خانومه رفته پشت فرمون نشسته افسر بهش گفته خانوم روشن کن برو عقب خانومه روشن کرده رفته صندلی عقب نشسته ، از اون روز دیگه کسی افسرو ندیده میگن رفته بادکنک میفروشه هروقتم ماشین میبینه جیغ میکشه