مورد داشتیم پسره با هفت قلم آرایش رفته بیرون
خواهرش غیرتی شده با کمربند کبودش کرده!!!