مگس های سرگردان ذهن چیست؟!
همون حرفایی که باید به موقعش می گفتیم اما نگفتیم... :)