میگم خدایا ی وقت زشت نباشع......
خوبان را شوهر دادی...:-)
بدان را دوس پسر.....:-(
نکند ما به تماشای جهـــان آمده ایم؟!