میگه ما پسرا قابلیت اینو داریم که عاشق یکی باشیم ولی سکوت کنیم.


راستش من این قابلیتو ندارم، تو آپدیت جدید اومده؟