می چسبه به بعضیا بگی:
دوست عزیز،زندگیه من به تو چه
زندگیه تو به من چه.
سرت تو کارت خودت باشه لطفا..