یه نارنگی خوردم بابام گفت نخور اینا مال مهموناست گفتم بابا من پسرتم
گفت همه‌ نارنگیا رو بخور ولی اینو به هیچکی نگو :)