هر بار سوسک میبینم باعث میشه فکر کنم که چقدر به پشه ها علاقه دارم