همه ی ما یه عکس از زمان بچگیمون داریم
که تو اون عکسه چار زانو نشستیم و عین بز
به دوربین خیره شدیم^_^

آره گلم تو هم داری نگو نداری که ناراحت میشم^_^