وزیر ارشاد گفته موجودی کاغذمون تا دو ماه آینده‌س
یعنی میخوام بگم سال بعد هر استاد و دبیری گفت امتحان میگیرم بدونید داره گولتون میزنه نمیتونه بگیره. جزوه هارو هم باید رو بدنتون تتو کنین.