من اونجا از درس خوندن ناامید شدم که
کتاب قطور زیست شناسی گاج رو با کلی تلاش باز کردم دیدم اولش نوشته

هیچوقت از روی اندازه کتاب نخرید