وقتی مقصری و عذر خواهی نمیکنی، اسمش غرور نیست...
اسمش بیشعوریه...