‏ولی من تحقیق کردم پسرا همین حرفا که به شما میزنن به قبلی و بعدی هم میزنن