پسر داییم ١٧ سالشه دوست دخترش ١٥، زن داییم گفته نباید با هم باشید به روند درس خوندنتون لطمه وارد میشه، دختره زنگ زده به زن داییم گفته احترام شما واجبه امّا تو زندگى ما دخالت نکنید
رابطه هم نه هااا، زندگى