مورد داشتیمپشه رفته تو سوراخ دماغ دختره !!!
با انگشت همون سوراخ رو بسته، از اون یکی سوراخ حشره کش زده!

خدا رفتگان شما رو هم بیامرزد