به حرفم گوش نمیده!چرا بهم نمیگه تادرکش کنم؟چرا نمیخواد کمکش کنم ؟ چراخودشو خالی نمیکنه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بابا معدمو میگم ی هفته اس کار نمیده.