کم کم دیه تخم انسان ها با تخم مرغ داره برابر میشه !