گاهی خودت را هَرَس کن ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
والا پشمات قرار نیست میوه بده که