یادش بخیر حضرت سلیمان تو سه شنبه های بدون قالی با موکت میرفت سرکار