یادش بخیر روز اول سربازیم فرماندمون
پرسید کدومتون سخت افزار کامپیوتر
خوندین ؟منو چن نفر دیگه عین احمقا
دستمون رو بلند کردیم!گفت خوبه
حالا برید سیستماى پادگانو
!یکى یکى تمیز کنید
اونجا بود که فهمیدم رشته اى که
خوندم فقط بدرد عمم میخوره :|