یه بارم با بابام دعوام شد یهو وسط
دعوا جو گیر شدم بهش گفتم
مگه نمیگم با دست با من صحبت نکن
درسته دیگه بادست باهام صحبت نکرد
ولى به همین برکت چنان با کمربند
باهام صحبت کرد که تا یه ماه
بدنم کبود بود :(