یه مورچه عاشق مورچه همسایشون میشه؛بعد از دو هفته میفهمه چای خشک بوده

#قدیمی