یکی از فانتزیام اینه شکست عشقی بخورم برم لبه‌ی یه برج وایستم خودم بندازم پایین، بعد مأمور آتش نشانی با یه بشقاب ته دیگ سیب زمینی بیاد سراغم و اونوقت منم از خودکشی کردن پشیمون بشم