یکی از فانتزی هام اینکه بتونم در این ماستای کوچیک مجلسی رو کامل باز کنم و بعدش هم مجبور به لیس زدنش نباشم